PP Skalka u Žehušic


mapka CHÚ


Základní údaje Několik malých jámových lomů 6 km severně od Čáslavi, vlevo od silnice Rohozec - Žehušice, v blízkosti kóty 225.
K.ú. Žehušice.
Výměra: 0,6696 ha (nové zaměření 2,518 ha)
Nadmořská výška: 210 až 220 m
Založeno výnosem MŠO č. 154.530/45 ze 4.9.1945
Důvod vyhlášení,... Předmětem ochrany je druhohorní mořský útes, na kterém jsou patrné účinky mořské abraze. Zároveň je to bohaté naleziště křídových zkamenělin.
Geologie, geomorfologie, pedologie Podloží tvoří přeměněné horniny kutnohorského krystalinika - svorové ruly, migmatity a amfibolity. V jižní části CHÚ je asi 3 m mocná žíla granáticko-biotitického pegmatitu, který má místy charakter písmenkové žuly. V prohlubeních na povrchu těchto hornin se ukládaly jemné vápnité uloženiny svrchněkřídového moře: spodnoturonské vápence a slínovce s četnými zkamenělinami jako jsou žraločí zuby, články rozpadlých stonků lilijicí, ostny ježovek, mlži a dírkonoši (Lenticulina similis). Vzhledem k tomu, že zde bylo intenzivně těženo, nejsou na odvalech (jílovitý materiál s úlomky přeměněných hornin) dosud vyvinuty půdy. Po obvodu lomového prostoru jsou váté písky a spraše.
Botanika Botanicky nevýznamné.
Zoologie Lokalita je v současnosti refugium živočichů v okolní
Lesnictví V současné době je lokalita do značné míry zarostlá listnáči (olše, lípa, habr, líska) i smrkem.
Hospodářské využívání, ... Část chráněného území je obhospodařována jako louka, a proto jsou výchozy hornin dobře přístupné.
Literatura CULEKA A. (1944): Vzácná památka na Čáslavsku. - Věda přírodní 22. Praha.
NĚMEC J. (1979): Skalka u Žehušic. - Tilia 5/79. Čáslav.


Naleziště křídových zkamenělin