PP Kamajka


mapka CHÚ


Základní údaje Opuštěný mělký jámový lom 5 km severně od Čáslavi, 2 km sz. od Chotusic, v bezprostřední blízkosti kóty 236.
K.ú. Chotusice.
Výměra: 1,2016 ha).
Nadmořská výška: 230-236 m.
Nařízení OkÚ č. 3/2002.
Důvod vyhlášení,... Bohaté a světově proslulé naleziště zkamenělin mořských živočichů ze svrchní křídy (cenoman, spodní turon).
Geologie, geomorfologie, pedologie Ve svrchní křídě představovala Kamajka ostrov tvořený rulami kutnohorského krystalinika. V určitých obdobích se ostrov ponořil. V prohloubeninách v hornině se ukládaly příbojové uloženiny svrchní křídy - vápnité slepence až organodetritické vápence s písčitou příměsí. Obsahují mnoho zkamenělin mořských živočichů - mlžů, plžů, ale i korýšů a mořských hub, důležité jsou nálezy dírkonožců. Bylo odsud popsáno přes sto druhů, např. Rhyncholithus bohemicus, Cryptobolia morchella, Praeglobotruncana imbricata, Cidaris sorignetti, Kamajcythereis kamajcensis. Protože se jedná o bývalý lom, jsou hlíny v CHÚ vlastně bývalou hlušinou a materiálem odvalu, částečně jsou vyvinuty jílovité a písčité hlíny. Místy se vyskytuje spraš.
Botanika Botanicky nevýznamné.
Zoologie Vzhledem k tomu, že okolní plochá krajina je intenzivně zemědělsky využívána, představuje Kamajka důležité refugium pro obojživelníky (např. skokan hnědý, kuňka obecná), ptáky (sedmihlásek hajní, několik druhů pěnic, dlask, červenka aj.) i pro další skupiny živočichů.
Lesnictví Původně bezlesý prostor lomu je dnes hustě zarostlý nejrůznějšími křovinami a listnáči (olše, lípa, brslen, trnka).
Hospodářské využívání, ... V současné době je území ohroženo silným zarůstáním, proto je třeba občas vykácet část dřevin, a tím zpřístupnit hlavní výchozy. Jinak je třeba zachovat charakter území jako refugia především drobné zvířeny.


Výchoz svrchnokřídových hornin