Titulní stránka MZe PU Kutná Hora      
Ministerstvo zemědělství ČR


 
Konference voda a pozemkové úpravy 2004

Sdružení vodohospodářů ČR, Oblast Kutná Hora a Ministerstvo zemědělství, Odbor zemědělská agentura a pozemkový úřad Kutná Hora

Vás zvou na IX. konferenci

VODA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY,


která se koná ve dnech 9. a 10. června 2004

ve velké zasedací síni bývalého Okresního úřadu Kutná Hora

PROGRAM:

Středa 9. června 2004
8,00 PREZENCE
9,00 ZAHÁJENÍ
Ing. Zdeněk Růžička, náměstek ministra MZe
PŘEDNÁŠKY
Ing. Jiří Hladík, ÚPÚ - MZe
Aktuální témata - pozemkové úřady
Ing. Kamil Kaulich, ÚPÚ - MZe
Aktuální témata - pozemkové úpravy
Ing. Jana Pivcová, ÚPÚ - MZe
Operační program "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství"
Ing. Václav Mazín, MZe - PÚ Plzeň
Poslední zkušenosti při zpracování studie na výstavbu dálnic
Ing. Petr Sklenička, ČZU v Praze
Krajinářské úpravy
Ing. Tomáš Just, AOPaK Praha
Vodohospodářské revitalizace
13,00 OBĚD A UBYTOVÁNÍ
14,00 PŘEDNÁŠKY
Prof. Ing. Jan Šálek, CSc.
Využití účelových vodních nádrží a mokřadů při řešení vodního režimu v rámci komplexních pozemkových úprav
Prof. Ing. František Hrádek, DrSc., ČZU v Praze
Transformační schopnost suchého poldru
Ing. Jana Uhlířová, VUMOP Brno
Ochrana vody a půdy při KPÚ
ing. Jana Podhrázská Ph.D., VUMOP Brno
Studie protierozní a protipovodňové ochrany pro KPÚ
Ing. Marian Šebesta., Povodí Labe Hradec Králové
Realizace suchých poldrů
17,30 VEČEŘE
19,00 Varhanní koncert v chrámu sv. Barbory
(vstupenky hradí sponzoři akce)

Čtvrtek 10. června 2004
9,00 EXKURZE - KPÚ Hořany
14,00 UKONČENÍ AKCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

1. Závaznou přihlášku, ve vlastním zájmu zcela vyplněnou, zašlete Oblastnímu výboru SVČR, Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora nejpozději do 26. května 2004 poštou, faxem 327 536 010 nebo e-mailem petr.laznovsky@oku-kh.cz. Pro později došlé přihlášky nezaručujeme sborník a ubytování.

2. Účastnický poplatek:
vložné 750,- Kč
stravné 190,- Kč
Požadovaná platba předem je zálohou ve výši 100 % dohodnuté ceny. Účetní doklad si vyzvednou účastníci u prezence. Účastnický poplatek laskavě uhraďte převodním příkazem na účet SVČR Oblast Kutná Hora u České spořitelny Kutná Hora č.ú. 441749359/0800, k.s. 308, variabilní symbol je 3 a Vaše IČO. Pro odbory ZAaPu je variabilní symbol 3 + PSČ. Nejsme plátci DPH. IČO: 44702167, DIČ: 038 - 44702167. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení konference. Výjimečně je možné uhradit poplatek při prezenci, ale předem ohlaste účast.

3. Každý z účastníků obdrží sborník přednášek. Poplatek za sborník je zahrnut ve vložném.

4. Při neúčasti přihlášeného má vysílající organizace právo vyslat náhradníka. Účastnický poplatek se nevrací. Objednané sborníky zašleme. Převzetí závazných přihlášek nepotvrzujeme.

5. Ubytování v požadovaném hotelu nebo ubytovně zabezpečujeme do vyčerpání kapacit tohoto zařízení. Náklady za ubytování uhradí účastníci přímo ubytovatelům. Přehled ubytovacích zařízení:
Hotely a penziony: Zlatá stoupa (600 Kč), U hrnčíře (375 Kč), U kata (250 Kč), Centrum (400 Kč), D. Karásková (300 Kč), ubytovna U rytířů (250 Kč) vše za lůžko/noc.

6. Další informace obdržíte:
Mze -ZAaPÚ Kutná Hora, Benešova 97 , 284 01 Kutná Hora
Ing. Petr Lázňovský, tel. 327 536 026, fax 327 536 010,
E- mail: nebo petr.laznovsky@oku-kh.cz Internet www.oku-kh.cz
Oblastní sdružení vodohospodářů v Kutné Hoře
tel. 721868520
www.vodakh.cz

7. Další pozvánku Vám na vyžádání rádi zašleme. Rozmnožení pozvánky v případě potřeby je možné.

8. Drobná změna programu vyhrazena.

Dokumenty ke stažení:
Pozvánka (MS Word)
Přihláška (MS Word)