Titulní stránka MZe PU Kutná Hora      
Ministerstvo zemědělství ČR


 
Poslání a činnost pozemkových úřadů

Realizace KPÚ

Nejdůležitějším nástrojem pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům a to s ohledem na hospodaření a zároveň s ohledem na potřeby krajiny, jsou pozemkové úpravy. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové cesty, rybníky, zeleň v krajině, omezení eroze, což je přínosem pro všechny, kdo v daném území žijí. Pozemkové úpravy jsou současně podstatným nástrojem pro zlepšování stavu katastru nemovitostí při vzniku nových digitálních katastrálních map. Současná i perspektivní úloha v pozemkových úpravách vyplývá ze zákona ”o půdě” (zákon č.229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), podle jehož preambule se mají mj. upravovat vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova a v souladu se zájmy na tvorbu krajiny a životního prostředí.

MZe-Ústřední pozemkový úřad zpracoval "Zprávu o dosavadní realizaci pozemkových úprav a činnosti pozemkových úřadů a jejich střednědobou koncepci včetně finančního zabezpečení do r.2010". Materiál byl vzat vládou na vědomí v červnu r.1998. Vedle dokončení restitučního procesu se dále jako podstatné směry v činnostech uvádí zejména :
- Postupně ukončit přechodnou etapu přidělování pozemků do zatímního užívání v rámci jednoduchých pozemkových úprav. V případech, kdy byl tento institut využit, dořešit pozemkovou úpravu do výměny vlastnických práv.
- Postupně, zejména po.r.2000 rozhodující činnost pozemkových úřadů soustředit na proces komplexních pozemkových úprav a to včetně jejich realizace.
- Dořešit vlastnické vztahy v problémových katastrálních územích dotčených především nedokončeným scelováním a nedokončeným přídělovým řízením
- Prověřovat v pozemkových úpravách správnost evidence vlastnických vztahů k pozemkům a navrhovat způsoby jejího doplnění a upřesnění.
- U lesních pozemků zrychlit vyřizování žádostí vlastníků týkajících se určení hranic.
- Zvýšit podíl PÚ v činnostech týkajících se aktualizací a vedení bonitovaných půdních ekologických jednotek.