Mapy Co je GIS Nápověda Data Odkazy

English

khgis.gif (4225 bytes)

KH-GIS
Geografický informační systém Okresního úřadu Kutná Hora

Data, která jsou k dispozici v KH-GIS

Zde je seznam vrstvev KH-GIS. Některé vrstvy slouží pouze k interním účelům a není je možné dále šířit (z důvodů utajení, autorských práv apod.), řada vrstev je však přístupná. Podmínky zápůjčky dat pro zpracování územních plánů a dalších činností lze dohodnout se správci GIS. Vektrorová data jsou ve formátu ShapeFile (ESRI), rastrová TIFF a GRID (ESRI).

Popis

Topologie

Adresní body body
Archeologické lokality plochy
Bažiny a mokřiny plochy
Bonitní půdně ekologické jednotky plochy
Bývalé přírodní parky plochy
Cesty linie
Části obcí plochy
Části obcí k r. 1991 plochy
Čerpací stanice na kanalizaci body
Čerpací stanice PHM body
Čerpací stanice vody body
Čistírny odpadních vod body
Datábaze vrtu - základní údaje body
Digitální model terénu - stínovaný (přehledka okresu) rastr
Digitální model terénu + druž. snímek 1990 rastr
DKM - bodové pole KÚ Černé Budy body
DKM - bodové pole KÚ Dojetřice body
DKM - bodové pole KÚ Sázava body
DKM - bodové pole KÚ Uhlířské Janovice body
DKM - definiční body parcel body
DKM - kresba katastrální mapy v KÚ Černé Budy body/linie
DKM - kresba katastrální mapy v KÚ Dojetrřice body/linie
DKM - kresba katastrální mapy v KÚ Sázava body/linie
DKM - kresba katastrální mapy v KÚ Uhlířkés Janovice body/linie
Dobývací prostory ložisek plochy
Dojížďka žáků do škol - úsečky linie
Dominia ve stavu v roce 1848 plochy
Družicový snímek LANDSAT TM5 1990 - pseudoreálné barvy rastr
Družicový snímek LANDSAT TM5 1994 rastr
Družicový snímek LANDSAT TM5 1994 - pseudoreálné barvy rastr
Důlní díla v kutnohorském rudním revíru body
Elektrická vedení nadzemní linie
Emisní zdroje body
Finance - dotace 1990 plochy
Finance - dotace 1991 plochy
Finance - dotace 1993 plochy
Finance - dotace 1994 plochy
Gamaaktivita z letecké geofyz. prospekce plochy
Geobotanická mapa plochy
Geochemie potočních sedimentů body
Geologická mapa - litologie - list ZM 1332 plochy
Geologická mapa - litologie - list ZM 1334 plochy
Geologická mapa - tektonika - list ZM 1332 linie
Geologická mapa - tektonika - list ZM 1334 linie
Haldový a odvalový materiál plochy
Historické zemědělské dvory plochy
Hlásiče radiace na okrese - současný stav body
Honitby plochy
Hranice biochor - regionální koncept ÚSES plochy
Hranice České republiky linie
Hranice ČR plochy
Hranice kresby kat. mapy 1 : 1000 v Kutné hoře plochy
Hranice okresu linie
Hranice okresu Kutná Hora plocha
Chaty - demografické údaje (po obcích) plochy
Chráněná ložisková území plochy
Chráněné stromy body
Imise ATEM 1995 - Index kvality ovzduší body
Imise ATEM 1995 - Kostra větrných růžic linie
Imise ATEM 1995 - Liniové zdroje emisí linie
Imise ATEM 1995 - Max. koncentrace CO ze sektorů body
Imise ATEM 1995 - Max. koncentrace NOx ze sektorů body
Imise ATEM 1995 - Max. koncentrace prachu ze sektorů body
Imise ATEM 1995 - Max. koncentrace SO2 ze sektorů body
Imise ATEM 1995 - Max. krátkodobé koncentrace škodlivin body
Imise ATEM 1995 - Plošné zdroje emisí plochy
Imise ATEM 1995 - Plošné zdroje emisí body
Imise ATEM 1995 - Podíl typů zdrojů na emisích CO body
Imise ATEM 1995 - Podíl typů zdrojů na emisích NOx body
Imise ATEM 1995 - Podíl typů zdrojů na emisích prachu body
Imise ATEM 1995 - Podíl typů zdrojů na emisích SO2 body
Imise ATEM 1995 - Podíl zdrojů na imis. zatížení CO body
Imise ATEM 1995 - Podíl zdrojů na imis. zatížení NOx body
Imise ATEM 1995 - Podíl zdrojů na imis. zatížení prachem body
Imise ATEM 1995 - Podíl zdrojů na imis. zatížení SO2 body
Imise ATEM 1995 - Popis větrných růžic body
Imise ATEM 1995 - Průměrné roční koncentrace škodlivin body
Imise ATEM 1995 - Roční koncentrace CO ze sektorů body
Imise ATEM 1995 - Roční koncentrace NOx ze sektorů body
Imise ATEM 1995 - Roční koncentrace prachu ze sektorů body
Imise ATEM 1995 - Roční koncentrace SO2 ze sektorů body
Imise ATEM 1995 - Rozdělení oblastí pro výpočet plochy
Imise ATEM 1995 - Síť referenčních bodů 1.skupiny body
Imise ATEM 1995 - Síť referenčních bodů 2.skupiny body
Imise ATEM 1995 - Větrná růžice (1. rychl. třída) plochy
Imise ATEM 1995 - Větrná růžice (2. rychl. třída) plochy
Imise ATEM 1995 - Větrná růžice (3. rychl. třída) plochy
Imise ATEM 1995 - Výpočtové plochy větrných růžic plochy
Imise ATEM 1995 - Zdroje emisí ČR body
Imise ATEM 1995 - Zdroje emisí z blízkých okresů body
Imise ATEM 1995 - Zdroje REZZO 1 a 2 v okrese body
Intenzita oslunění plochy
Jezy body
Kanalizace linie
Katabatické procesy - linie linie
Katabatické procesy - plochy plochy
Katastrální hranice - linie linie
Katastrální území plochy
Katastrální území 1991 plochy
Katastrální území 1993 plochy
Katastrální území České republiky plochy
Kilometrová síť v S-JTSK linie
Klad leteckych snímků plochy
Klad listů 1. rakouského voj. mapování 1768 plochy
Klad listů 2. rakouského voj. mapování 1852 plochy
Klad listů 3. rakouského voj. mapování 1888 plochy
Kraje ČR plochy
Křídové sedimenty o mocnosti nad 10 m v Kutné Hoře plochy
Les plochy
Letiště Chotusice - hluková pásma plochy
Letiště Chotusice - hluková studie linie
Letiště Chotusice - izofóny plochy
Letiště Chotusice - stavební uzávěra plochy
Listoklad ZM 1:10 000 plochy
Listoklad map EN (Gusterberg) 1:2 880 plochy
Listoklad map EN (S-JTSK) 1:1 000 plochy
Listoklad map EN (S-JTSK) 1:2 000 plochy
Listoklad SMO 1:5 000 plochy
Listoklad voj. topograf. mapy 1:200 000 linie
Listoklad ZM 1:50 000 plochy
Lokalizace zdravotnických zařízení body
Ložiska nerostných surovin plochy
Makroklimatické charakteristiky plochy
Malé vodní elektrárny body
Maloplošná chráněná území přírody plochy
Mapa katastrální evidence nemovitostí 1:1 000 rastr
Mapa katastrální evidence nemovitostí 1:2 000 rastr
Mapa katastrální evidence nemovitostí 1:2 880 rastr
Mapy 1. rakouského voj. mapování 1768 rastr
Mapy 2. rakouského voj. mapování 1852 rastr
Mapy 3. rakouského voj. mapování 1888 rastr
Maskovací vrstva hranice okresu plochy
Města České republiky plochy
Mineralogická naleziště body
Místa klimatických inverzí plochy
Místní názvy texty
Náměstí plochy
Naučné stezky linie
Návrh hranic přírodního parku Vrchlice-Bylanka plochy
Návrh hranic přírodního parku Železné Hory linie
Návrhy kanalizace linie
Návrhy vodovodů linie
Názvy obcí texty
Názvy vodních toků texty
Obce - správní rozdělení plochy
Obce - správní rozdělení 1991 plochy
Obce - správní rozdělení 1993 plochy
Obce - správní rozdělení 1994 plochy
Objekty na kanalizaci body
Objekty na ropovodu - bodové body
Objekty na ropovodu - liniové linie
Objekty na vodovodech body
Objekty na vodovou - Kolovrátek body
Ohrožující objekty okresu - drobné provozovny body
Ochranná pásma plynovodu plochy
Ochranná pásma vrtů a pramenů sítě ČHMÚ plochy
Ochranná pásma železnice plochy
Ochranné pásmo okolí letiště Ruzyně plochy
Ochranné pásmo tranzitního plynovodu plochy
Okresy České republiky plochy
Okresy ČR - statistická data (sčítání 1991) plochy
Omezení staveb - nutný souhlas VUSS plochy
Opravny speciální a těžké techniky body
Památkově chráněná území plochy
Památkové objekty a areály plochy
Památky Světového kulturního dědictví (WHC) UNESCO plochy
Pásma hygienické ochrany zemědělských areálů plochy
Pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů plochy
Plynovod a dálkovod TRANSGAS - linie linie
Plynovod a dálkovod TRANSGAS - objekty body
Plynovody linie
Poddolovaná území - body body
Poddolovaná území - plochy plochy
Poddolovaná území kutnohorského rudního revíru plochy
Pokryv krajiny - klasifik. snímek LANDSAT TM5 1990 rastr
Pokryv krajiny dle projektu CORINE plochy
Porostní mapa - plochy plochy
Porostní mapa - popisy text
Porostní mapa - slučkované čáry linie
Poškození lesů - klasifik. snímek LANDSAT TM5 1986 rastr
Poškození lesů - klasifik. snímek LANDSAT TM5 1990 rastr
Poškození lesů - klasifik. snímek LANDSAT TM5 1994 rastr
Poutače (billboardy) v okolí silnic body
Povodí toků 4. řádu plochy
Prameny v pozorovací síti ČHMÚ body
Produktovod linie
Prognózní plochy ložisek plochy
Provětrávání - linie linie
Provětrávání - plochy plochy
Průběh dolů v Kutnohorském rudním revíru linie
Radioaktivní anomálie - bodově body
Radioaktivní anomálie - plošně plochy
Radioaktivní spad po Černobylu body
Referenční body parcel zapsaných v katastru nemovitostí body
Registrované významné krajinné prvky plochy
Ropovody spravované f. MERO linie
Rozptyl škodlivin nízký plochy
Rozptyl škodlivin vysoký plochy
Rozsah hald v kutnohorském rudním revíru plochy
Sídla (zastavěné plochy) plochy
Sídla České republiky body
Silnice České republiky linie
Silnice v zimě neudržované linie
Silniční síť linie
Sirény pro vyrozumění obyvatelstva při kriz. situacích body
Sosiekoregiony - regionální koncept ÚSES plochy
Spádová území matrik plochy
Spádové území finančních úřadů plochy
Správní území pověřených úřadů plochy
Správní území stavebních úřadů plochy
Stanice ČHMÚ - průtoky body
Statistické údaje z oblasti ekologie na katastrálních úz plochy
Statistické údaje za okresy ČR plochy
Stavební objekty v Kutné Hoře plochy
Struskové odvaly v kutnohorském rudním revíru plochy
Školská zařízení body
Teplovodní rozvody linie
Těžebny nerudních surovin body
Trasy linkových autobusů linie
Turistické cyklotrasy linie
Turistické značkované cesty lin/body
Ulice města Kutná Hora plochy
Úpravárenské odvaly v kutnohorském rudním revíru plochy
Úpravny vody body
ÚSES - Biocentra plochy
ÚSES - Biokoridory linie
ÚSES - Ekologická stabilita krajiny plochy
ÚSES - Interakční prvky linie
ÚSES - STG plochy
ÚSES - Význačné plochy v krajině plochy
ÚSES (archív) - Biocentra plochy
ÚSES (archív) - Biokoridory linie
ÚSES (archív)- Interakční prvky linie
ÚSES regionální - biocentra plochy
ÚSES regionální - Biocentra (1993) plochy
ÚSES regionální - Biocentra (1995) plochy
ÚSES regionální - Biokoridory - návrh (1993) linie
ÚSES regionální - Biokoridory - návrh (1995) plochy
ÚSES regionální - Biokoridory - návrh (aktuální) linie
ÚSES regionální - Biokoridory plošně (1993) plochy
ÚSES regionální - Biokoridory plošně (1995) linie
ÚSES regionální - Biokoridory plošně (aktuální) linie
ÚSES regionální - Nadregion. biokoridor plochy
ÚSES regionální - Osa nadregion. biokoridoru linie
Uzavírky silnic linie
Územní statistické jednotky plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Čáslav linie
Vektorová mapa KN - KÚ Čáslav plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Čáslav texty
Vektorová mapa KN - KÚ Černé Budy linie
Vektorová mapa KN - KÚ Černé Budy plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Dojetřice plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Dojetřice linie
Vektorová mapa KN - KÚ Kaňk linie
Vektorová mapa KN - KÚ Kaňk plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Kutná Hora linie
Vektorová mapa KN - KÚ Kutná Hora plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Malín plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Malín linie
Vektorová mapa KN - KÚ Neškaredice plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Neškaredice linie
Vektorová mapa KN - KÚ Perštejnec plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Perštejnec linie
Vektorová mapa KN - KÚ Poličany linie
Vektorová mapa KN - KÚ Poličany plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Poličany linie
Vektorová mapa KN - KÚ Poličany plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Sázava linie
Vektorová mapa KN - KÚ Sázava plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Sedlec plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Sedlec plochy
Vektorová mapa KN - KÚ Sedlec linie
Vektorová mapa KN - KÚ Sedlec linie
Vektorová mapa KN - KÚ Uhlířské Janovice linie
Vektorová mapa KN - KÚ Uhlířské Janovice plochy
Vodní plochy včetně širších toků plochy
Vodní toky linie
Vodní toky České republiky linie
Vodní zdroje body
Vodojemy body
Vodovodní sítě linie
Vrstevnice - výpočet, krok 25m plochy
Vrstevnice ze ZABAGED 2 rastr
Vrstevnice ze ZM 1:10 000 linie
Vrty v pozorovací síti ČHMÚ body
Vysokorychlostní trať - návrh linie
Výškové kóty body
Vyšší územněsprávní celky České republiky plochy
Význačné skládky na okrese plochy
Významné objekty (Kutná Hora) body
Vzor. vrstva - souřadnice rohů map ZM 1:50 000 plochy
Vzor. vrstva - souřadnice rohů map ZM 1:50 000 (reduk.) plochy
Vzor. vrstva - souřadnice rohů map ZM 1:10 000 body
Základní sídelní jednotky body
Základní sídelní jednotky k r. 1991 body
Základní sídelní jednotky k r. 1993 body
Zákres aktuálních objížděk na komunikacích linie
Záplavové vlny při úplné destrukci přehradní nádrže plochy
Zastávky autobusové a železniční body
Zátopová území řeky Sázavy plochy
Změna vlhkosti vzduchu plochy
Železnice linie
Železnicní tunely linie
Železniční tratě České republiky linie