Mapy Co je GIS Nápověda Data Odkazy

English

khgis.gif (4225 bytes)

KH-GIS
Geografický informační systém Okresního úřadu Kutná Hora

Co je GIS

Geografický informační systém (GIS) je počítačová technologie umožňující práci s mapou v digitální formě. Umožňuje pořizování a aktualizaci map, jejich zobrazování na obrazovce, dotazy na jednotlivé prvky mapy, jejich rychlé vyhledávání a tisk mapových výstupů.

Hlavním přínosem   GIS je prostorová analýza. GIS například umožňuje analyzovat sklonitost terénu, erozní ohrožení půdy, hledat nejkratší cestu v síti, zobrazovat obalové zóny kolem prvků (např. ochranná pásma inženýrských sítí) apod. Typickou úlohou GIS může být např. vyhledání vhodného místa pro stavbu tak, aby lokalita neležela v existujícím ochranném pásmu, byla do 20 km od určitého města, do určité sklonitosti a bonitě půdy, do určité vzdálenosti od existujících inženýrských sítí a min. 50 m od lesa.

Pro své vlastnosti je GIS výkonným nástrojem pro podporu veřejné správy, územního plánování, krizového řízení apod.

Aby byl plnil GIS tyto funkce, je třeba, aby byl naplněn kvalitními daty. Na OkÚ Kutná Hora je GIS vyvíjen od roku 1992 a poskytuje zdroj řady cenných informací o území okresu Kutná Hora. Seznam dat najdete zde. Řadu tématických map je možno prohlížet přímo přes internet ON-LINE.

V rámci lokální sítě OkÚ jsou provozovány další aplikace GIS..