ČR - organizační složka státu
[Kde nás najdete] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny] [Elektronická podatelna] [GIS (mapy)]

Oblasti
· Výchozí stránka
· Referáty
· Poskytování informací
· Domovské stránky referátů

· Obecní a městské úřady
· Pověřené úřady
· Stavební úřady
· Matriky
· Přestupkové komise

· Důležité telefony 
Referát interního auditu


Vedoucí:

 • kontrola dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů v činnosti OkÚ,
 • kontrola včasnosti rozpoznávání rizik a přijímání odpovídajících opatření,
 • kontrola provozních, finančních a jiných informací, poskytovaných přednostovi OkÚ, z hlediska jejich spolehlivosti a včasnosti,
 • kontrola plnění provozních a finančních kritérií dle § 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 • přezkoumávání účinnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému a včasnosti jeho reakce na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
 • vyhodnocování dosažených výsledků při plnění rozhodujících úkolů OkÚ z hlediska jejich garancí, že schválené záměry a cíle OkÚ budou splněny,
 • doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • zajištění konzultační činnosti,
 • ověřování údajů ve finančních, účetních a jiných výkazech z hlediska věrného zobrazení majetku, zdrojů jeho financování a hospodaření s ním,
 • prověřování a hodnocení systémů zajištění příjmů OkÚ včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
 • výběrové přezkoumávání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací.
[Zpět: Referáty OkÚ Kutná Hora]