[ OkÚ Kutná Hora] [Kde nás najdete] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny] [Elektronická podatelna]

Oblasti
- Výchozí stránka
- Region
- Obecní a městské úřady
- Pověřené úřady
- Stavební úřady
- Matriky
- Přestupkové komise
- Instituce
- Informace
- Důležité telefony

- Poskytování informací
- Referáty
- Mapy(GIS)

- Domovské stránky referátů

 
OKRESNÍ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Zapsáno: 6.04.2001 v 10:21
Okresní úřad Kutná Hora byl zřízen zákonem.
Postavení a působnost úřadu upravuje zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech. Okresní úřad je správní úřad vykonávající státní správu ve správním obvodu, který se nazývá okres. Vytvořit nebo zrušit okresní úřad, určit nebo změnit jeho sídlo a změnit jeho správní obvod lze pouze zákonem.

Při své činnosti se musí okresní úřad řídit zákony a jinými právními předpisy a v jejich mezích též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich vyhlášení ve Věstníku vlády pro krajské úřady, okresní úřady a orgány obcí.

Působnost okresního úřadu

  - působnost vyplývající přímo ze zákona o okresních úřadech
  - působnost daná zvláštními zákony, např. na úseku: voleb, státního občanství, životního prostředí, územního plánování a stavebního řádu, pozemků a restitucí, živností, dopravy a pozemních komunikací, státní sociální podpory, sociálních věcí, zdravotnictví, obrany, školství atd.
  Okresní úřad plní rovněž úkoly ve vztahu k obcím.

Nařízení okresního úřadu

  Okresní úřad může na základě a v mezích zákona vydávat pro svůj správní obvod právní předpisy s názvem "nařízení okresního úřadu". Přehled všech platných nařízení Okresního úřadu Kutná Hora je k dispozici na referátu kanceláře přednosty, právním a kontrolním oddělení, č. dveří 215.

Hospodaření okresního úřadu

  Okresní úřad sestavuje rozpočet, hospodaří podle něj a vypracovává závěrečný účet podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů - rozpočtová pravidla.
  Příjmy a výdaje okresního úřadu jsou součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu. Hospodaření a nakládání okresního úřadu s majetkem České republiky a vystupování okresního úřadu v právních vztazích upravuje zvláštní právní předpis - zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Řízení okresního úřadu

  Činnost okresních úřadů řídí vláda. Vláda ukládá úkoly okresním úřadům formou usnesení.
  Kontrolu činnosti okresních úřadů na jednotlivých úsecích státní správy provádějí v mezích své působnosti krajské úřady a příslušné ústřední správní úřady.
  Ministerstvo vnitra ve vztahu k okresním úřadům vydává Věstník vlády pro krajské úřady, okresní úřady a orgány obcí a koordinuje vydávání směrnic ústředními správními úřady.
  Ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady a krajskými úřady zejména kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti okresních úřadů a poskytování odborné pomoci okresními úřady obecním úřadům, organizuje kontroly na vybraných úsecích činnosti okresních úřadů, vyhodnocuje jejich výsledky a vládě předkládá návrhy na potřebná opatření a kontroluje účelné vynakládání rozpočtových prostředků okresních úřadů.

Náprava nesprávných opatření okresního úřadu

  Okresní úřad se může při své činnosti dopustit postupu, který je v rozporu se zákonem.
  Je-li nařízení okresního úřadu v rozporu se zákonem, pozastaví jeho výkon Ministerstvo vnitra. Je-li opatření okresního úřadu v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem vydaným na základě zákona a v jeho mezích, usnesením vlády nebo směrnicemi ústředních správních úřadů a nejde-li o rozhodování ve správním řízení, zruší je příslušný krajský úřad. Neučiní-li tak krajský úřad do 30 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti, zruší je příslušný ústřední správní úřad.