[ OkÚ Kutná Hora] [Kde nás najdete] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny] [Elektronická podatelna]

Oblasti
- Výchozí stránka
- Region
- Obecní a městské úřady
- Pověřené úřady
- Stavební úřady
- Matriky
- Přestupkové komise
- Instituce
- Informace
- Důležité telefony

- Poskytování informací
- Referáty
- Mapy(GIS)

- Domovské stránky referátů

 
Informace k zákonu č. 106/1999 Sb.
Zapsáno: 6.04.2001 v 10:15
Informace k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Česká republika - organizační složka státu
Okresní úřad Kutná Hora

S účinností od 1. ledna 2000 vstoupil v platnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon). Subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho činnosti, je také okresní úřad.
Zákon se nevztahuje na postup při poskytování informací povinnými subjekty, který je upraven zvláštními předpisy (např. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí). Pokud se bude informace týkat průběhu konkrétního správního řízení, je třeba žádost posuzovat v souladu se Správním řádem (§ 23), který je pro tento účel nutno považovat za předpis speciální.

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Nebudou poskytnuty informace označené za utajovanou skutečnost ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, informace dotýkající se ochrany osobnosti a soukromí, ochrany obchodního tajemství, ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. Ze zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyplývají příp. i další omezení.

Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, Internet).

Každý zaměstnanec okresního úřadu je povinen se žádostmi zabývat a případně žadateli o informace poradit s funkční příslušností referátů.

Ústní žádosti
Žádosti zaslané e-mailem
Písemné žádosti
Sazebník úhrad
Stížnosti, oznámení, podněty a petice
Přehled nejdůležitějších základních předpisů
Metodický pokyn

Výroční zpráva za rok 2000
Výroční zpráva za rok 2001