[ OkÚ Kutná Hora] [Kde nás najdete] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny] [Elektronická podatelna]

Oblasti
- Výchozí stránka
- Region
- Obecní a městské úřady
- Pověřené úřady
- Stavební úřady
- Matriky
- Přestupkové komise
- Instituce
- Informace
- Důležité telefony

- Poskytování informací
- Referáty
- Mapy(GIS)

- Domovské stránky referátů

 
Výroční zpráva za rok 2000
Zapsáno: 6.04.2001 v 10:13
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva Okresního úřadu Kutná Hora za rok 2000 je zpracována v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ve smyslu výše citovaného zákona bylo v průběhu roku 2000 přijato celkem 13 písemných a 3 ústní žádosti o poskytnutí informace. V písemných žádostech byly požadovány informace týkající se:

 • dotace v rámci programů podpory bydlení vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
 • situační analýzy města Kutné Hory - seznam obcí se zpracovaným Programem rozvoje obce,
 • seznamu obcí přihlášených do Programu obnovy venkova,
 • seznamu provozovatelů - prevence chemických havárií,
 • počtu a seznamu konkurzních řízení v roce 2001 a 2002 (školský úřad),
 • retrospektivy výdajů z veřejných rozpočtů, soukromých zdrojů a programů Evropské Unie v členění podle Priorit ROP za léta 1995 - 1999,
 • výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných,
 • rozpočtu okresního úřadu na rok 1999 a návrhu na rok 2000,
 • zadání veřejné zakázky na dodávku stavby "Výstavba depozitářů Státního okresního archivu Kutná Hora",
 • počtu podnikatelských subjektů ve Zruči nad Sázavou,
 • písemností referátu regionálního rozvoje, referátu zdravotnictví a kanceláře přednosty souvisejících s přešetřením stížnostížadatele o poskytnutí informací.

Ze 13 písemných žádostí bylo 1 podání odvoláním proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (kopie smlouvy o dílo uzavřené mezi OkÚ a vybraným dodavatelem stavby). O odvolání rozhodovalo Ministerstvo vnitra, které svým rozhodnutím odvolání zamítlo. V jednom případě byla žádost o poskytnutí informace v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. b) citovaného zákona odložena.

Ústně podané žádosti se týkaly rozpočtu Okresního úřadu Kutná Hora za rok 1998 - 2000 a byly poskytnuty 3 studentům v souvislosti s vypracováním seminární práce zaměřené na hospodaření okresního úřadu.

Všechny žádosti byly vyřízeny v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Miloš Z á v o r a
vedoucí kanceláře přednosty