[ OkÚ Kutná Hora] [Kde nás najdete] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny] [Elektronická podatelna]

Oblasti
- Výchozí stránka
- Region
- Obecní a městské úřady
- Pověřené úřady
- Stavební úřady
- Matriky
- Přestupkové komise
- Instituce
- Informace
- Důležité telefony

- Poskytování informací
- Referáty
- Mapy(GIS)

- Domovské stránky referátů

 
Písemné žádosti
Zapsáno: 6.04.2001 v 10:02
Písemné žádosti

Písemné žádosti o informace je možno předat v informační kanceláři u vchodu do OkÚ nebo zaslat na adresu:

Okresní úřad Kutná Hora
Radnická 178
284 22 Kutná Hora

fax: 0327/512 952

K podání žádosti o informaci je možno použít tiskopis Žádost o poskytnutí informace, který je k dispozici v informační kanceláři u vchodu do OkÚ.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

1) Žádost je podána dnem, kdy ji okresní úřad obdržel.

2) Z podání musí být zřejmé, že je určeno okresnímu úřadu a kdo jej činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, okresní úřad ji odloží.

3) V případě, že je žádost nesrozumitelná nebo je formulována příliš obecně, vyzve okresní úřad ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti žadatele, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne okresní úřad o odmítnutí žádosti.

4) V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti okresního úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli.

5) Pokud se žádost týká zveřejněné informace, může okresní úřad nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, okresní úřad ji poskytne.

6) Okresní úřad poskytne požadovanou informaci v roce 2001 ve lhůtě nejpozději do 22 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Od 1.1. 2002 bude již platit zákonem stanovená lhůta pro poskytnutí informace 15 dnů.

7) Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů prodloužit, a to v roce 2001 nejvýše o 15 dní. Od 1.1.2002 bude platit zákonem stanovené prodloužení o maximálně 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

8) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí (s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona ). Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

9) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Okresnímu úřadu Kutná Hora.

K odvolání je možno použít tiskopis "Odvolání", který je k dispozici v informační místnosti u vchodu do OkÚ.

Odvolání lze podat i v případě, že uplynula lhůta pro vyřízení žádosti a okresní úřad byl nečinný.

O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje věcně příslušný nadřízený orgán státní správy. Pokud nelze odvolání podřídit pod věcnou působnost některého z ústředních orgánů státní správy, rozhoduje o něm Ministerstvo vnitra. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání okresním úřadem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.